Onderwijs


Op een mytylschool krijgen kinderen met een lichamelijk of meervoudige handicap onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding. Leerlingen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen hun eigen groep en leefwereld. Zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs.

In ons onderwijs staat de leerling met zijn leer- en ontwikkelingsvragen centraal. Er wordt planmatig gewerkt aan de cognitieve, creatieve, motorische, praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat iedere leerling aan zijn of haar doelen op die gebieden werkt. Dit wordt in het K-RAP verslag vastgelegd (Kind/jongeren-RevalidatieActiviteitenPlan). Per individuele leerling streven we naar hoge resultaten als het gaat om het beheersen van schoolse en sociale vaardigheden. Het 
onderwijs wordt zo gegeven, dat het de leerlingen motiveert tot leren en stimuleert tot het leveren van prestaties. Daarnaast wordt de eigen verantwoordelijkheid vergroot, zodat ze met hun mogelijkheden zelfbewust, kritisch en sociaal betrokken aan de samenleving kunnen deelnemen. Hiervoor is een specifiek pedagogisch klimaat nodig, waarin enerzijds structuur en begeleiding geboden wordt en anderzijds de eigen inbreng van de leerlingen gestimuleerd wordt.

Het onderwijs in het SO kan worden onderscheiden in onderwijs in de kleuterbouw (KB), onderbouw (OB), de middenbouw (MB), de bovenbouw (BB) en de EMB-bouw (Ernstig Meervoudig Beperkten).

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.