Communicatie

Op verschillende wijzen houdt de school contact met de ouders en de leerlingen, te weten:

Contact met de mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers over alle schoolse zaken. De meeste contacten zullen dus via de mentoren lopen. Wanneer u een vraag heeft aan de mentor kunt u deze stellen per mail of telefonisch na 15.30 uur.

Contact met de klassenassistent
Voor vragen met betrekking tot de persoonlijke verzorging van uw zoon/dochter kunt u contact opnemen met de klassenassistent.

EKEP bespreking
Eén keer per jaar worden de ouders/verzorgers (en de leerling) uitgenodigd voor de jongerebespreking waarbij medewerkers van school en revalidatie aanwezig zijn om informatie uit te wisselen over het functioneren en welbevinden van de leerling en afspraken te maken over het vervolgtraject.

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over het komend schooljaar. Per klas komen de ouders, de leerkrachten en de klassenassistente(n) bij elkaar. Dit is tevens het moment om met elkaar kennis te maken. Naar aanleiding van de rapporten vinden er ook ouderavonden plaats. U kunt dan ook in gesprek gaan met de vakleerkrachten of andere begeleiders van uw zoon/dochter. Er worden ook ouderavonden georganiseerd rond thema’s die op dat moment actueel zijn.

Informatie via de mail
Veel praktische informatie wordt wekelijks verspreid door de administratie, de mentor en de teamleiders. Het is daarom van groot belang dat u mutaties ten aanzien van uw e-mailadres doorgeeft. Dit kan via telefoonnummer 030 - 2567446 of via de mail infovso.adrvso@dekleineprins.nl
 
Nieuwsbrief
Ongeveer vier keer per jaar verschijnt ‘De Nieuwsbrief’. Een informatiebulletin bestemd voor de ouders van onze leerlingen. In dit blad staan onder meer: belangrijke data, personeels- en leerlingenzaken en andere wetenswaardigheden. 

Leerlingparticipatie
De leerlingen worden  gestimuleerd om invloed te hebben op de dagelijkse gang van zaken in de klas en op school. Hiervoor is er een leerlingenraad. Meer informatie over de taken van de leerlingenraad is te lezen bij het tabblad "Leerlingen".  

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.