(G)MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. De Wet Medezeggenschap Scholen verplicht elke school om een MR te hebben en regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR denkt mee, adviseert of stemt in met allerlei zaken die met school te maken hebben.

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Deze bestaat uit een gelijk verdeelde delegatie van personeelsleden en ouders van de Medezeggenschapsraden van de scholen, die onder de verantwoordelijkheid vallen van De Kleine Prins. 

De scholen die onder De Kleine Prins vallen zijn:

  • Mytylschool Ariane de Ranitz te Utrecht (SO en VSO) te Utrecht
  • Mytylschool De Trappenberg te Huizen(SO en VSO)
  • Utrechtse Buitenschool De Schans te Utrecht (SO)