Missie en visie

Onderwijs op Mytylschool Ariane de Ranitz
Op een mytylschool krijgen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of langdurige ziekte onderwijs en pedagogische begeleiding. Leerlingen worden geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen vervolgopleiding, werk, aangepast werk of een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs. Het onderwijs op Mytylschool Ariane de Ranitz wordt gegeven conform de Wet op de Expertisecentra.

Op Mytylschool Ariane de Ranitz krijgt iedere leerling onderwijs dat aansluit bij de individuele behoefte. We  bieden de leerling een veilige omgeving, waarin hij/zij gestimuleerd en uitgedaagd wordt om te ontdekken waar hij/zij goed in is en ook zelf op onderzoek kan uitgaan om zich te ontwikkelen. Zo wordt de leerling voorbereid om later zo zelfstandig mogelijk te functioneren en zich verder te ontwikkelen.

In ons onderwijs staat de leerling met zijn leer- en ontwikkelingsvragen centraal. Er wordt planmatig gewerkt aan de cognitieve, creatieve, motorische, praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat iedere leerling aan zijn of haar doelen op die gebieden werkt. Dit wordt in een (rapportage) verslag vastgelegd. In gezamenlijk overleg tussen school, ouders en leerlingen wordt het uitstroomprofiel vastgesteld. Kenmerkend voor het onderwijs op onze school is, dat het de leerlingen motiveert tot leren en stimuleert tot het leveren van prestaties, maar ook de eigen verantwoordelijkheid vergroot, zodat ze met hun mogelijkheden zelfbewust, kritisch en sociaal betrokken aan de samenleving  kunnen deelnemen. Hiervoor is een pedagogisch klimaat nodig, waarin enerzijds structuur en begeleiding geboden wordt en anderzijds de eigen inbreng van de leerlingen gestimuleerd wordt.

 

De missie en visie van De Kleine Prins
Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders en leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen en langdurige ziekten - in de leeftijd van 4 tot 20 jaar - zich aangesproken voelen. Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.

Wij werken hierbij samen met Revalidatiecentra vanuit ‘één kind - één plan’, met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze. 

De kernwaarden van De Kleine Prins zijn samen te vatten in de woorden ‘daadkrachtig’ en ‘flexibel’. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat er veel veranderingen op ons afkomen zoals:  bezuinigingen, passend onderwijs (en de gewijzigde) termijnen van invoering, het opheffen van de regionale expertisecentra en het inrichten van nieuwe samenwerkingsverbanden. De Kleine Prins levert expertise aan de deze nieuwe verbanden en denkt bestuurlijk mee. De Kleine Prins creëert dus mogelijkheden voor de leerlingen. Voor meer informatie over De Kleine Prins kijk op  www.dekleineprins.nl